Main Menu
 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Side Page
 สถิติวันนี้

10 คน

 สถิติเมื่อวาน

26 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

585 คน
4237 คน
130667 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
Welcome to รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร(นายจักรลิน แซ่ลี้)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(นายจักรสิน แซ่ลี้)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(นางสาวสุนีย์ ศรีเสน)

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT
Designed by: free templates online