Main Menu
 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Side Page
 สถิติวันนี้

40 คน

 สถิติเมื่อวาน

23 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

415 คน
9759 คน
136189 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
Welcome to กฎระเบียบข้อบังคับ

 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบั้ติการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 3
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 4 
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 5
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 6 
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 7
ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ วิธีอิเลกทรอนิกส์ พ.ศ.2549
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 
Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT
Designed by: free templates online